ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 23/17.10.2012 των μουσικών, εκτελεστών μουσικού οργάνου και τραγουδιστών, οι οποίοι απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής επιχειρήσεις κέντρων διασκεδάσεως ολοκλήρου της ΕλλάδοςΠ.Κ. 23/17.10.2012

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης σήμερα την 23.4.2012 μεταξύ αφ' ενός της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Ενώσεως που φέρει την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σατωβριάνδου 29 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής Βασίλειο Μαντζιάρα και αφ' ετέρου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ που έχει τον διακριτικό τίτλο "ΜΕΘΕΞΗ" εδρεύει στο Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού Ιγνάτιο Μάγκο. συμφωνείται και καταρτίζεται Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αφορά τη σύναψη, τους όρους λειτουργίας, παροχής εργασίας και αμοιβών των συμβάσεων εργασίας μεταξύ των μουσικών και των ιδιοκτήτου κέντρων διασκέδασης και η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται αφ' ενός οι μουσικοί σε ολόκληρη την Ελλάδα, είτε είναι εκτελεστές μουσικού οργάνου, είτε τραγουδιστές, ανεξαρτήτως φύλου, οι οποίοι απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής επιχειρήσεις Κέντρων Διασκεδάσεως και αφ΄ ετέρου οι ιδιοκτήτες κάθε είδους και μορφής Κέντρων Διασκεδάσεως ολοκλήρου της Ελλάδος.

Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται ανεξάρτητα του αριθμού των μελών της ορχήστρας του καταστήματος στην οποία μετέχει ο εργαζόμενος μουσικός.

Άρθρο 2

α) Οι μεταξύ των μουσικών και των επιχειρηματιών και ιδιοκτητών Κέντρων Διασκέδασης συμβάσεις είναι πάντοτε εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως τυχόν διαφορετικού χαρακτηρισμού τους από τα συμβαλλόμενα μέρη.

β) Εάν η συμφωνία απασχόλησης γίνεται μεταξύ του εργοδότη και του επικεφαλή της ορχήστρας, κάθε μέλος αυτής συνδέεται συμβατικά απευθείας με τον εργοδότη.

Άρθρο 3

α) Οι συμβάσεις εργασίας των μουσικών είναι πάντοτε ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως τυχόν διάφορου χαρακτηρισμού τους και ισχύουν τουλάχιστον για μία μουσική περίοδο με έναρξη τον χρόνο πρόσληψης του εργαζόμενου και πέρας τη λήξη της τρέχουσας μουσικής περιόδου. Ενδεχόμενη ανανέωση ή παράταση της σύμβασης δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα

της και παραμένει ορισμένου χρόνου. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση μικρής παράτασης πέραν των ορίων των μουσικών περιόδου που δικαιολογείται λόγω κλιματολογικών συνθηκών. Η υποχρέωση του μισθωτού για τη συνέχιση παροχής της εργασίας του θα κρίνεται με βάση τις αρχές της καλής πίστης.

Οι συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της παραγράφου 1 μπορούν να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχουν ήδη διαρκέσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις συνεχόμενες μουσικές περιόδους και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η μετατροπή θα έχει ευνοϊκότερες συνέπειες για τον μισθωτό.

β) Οι μουσικές περίοδοι είναι κατ' έτος δύο. Η χειμερινή περίοδος που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Απριλίου του επόμενου έτους. Η θερινή περίοδος αρχίζει την 1η Μαΐου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

γ) Η πρόσληψη των μισθωτών της παραγράφου 1 από οποιονδήποτε εργοδότη, θεωρείται ότι έγινε για ολόκληρη τη μουσική περίοδο που ακολουθεί, εάν ο μισθωτός εργάστηκε πραγματικά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες. Ως χρόνος πραγματικής εργασίας θεωρούνται και όλες οι ημέρες πραγματοποίησης μουσικών δοκιμών (πρόβες), εξαιρουμένης της πρώτης, η οποία θεωρείται δοκιμαστική για την διαπίστωση της επαγγελματικής επάρκειας και ικανότητας του μισθωτού.

Ως χρόνος πρόσληψης του εργαζόμενου θεωρείται η ημέρα κατάρτισης της σχετικής συμφωνίας και σε κάθε περίπτωση η πραγματοποίηση της δεύτερης μουσικής δοκιμής (πρόβας).

Ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης του να απασχολεί τον μισθωτό λόγω διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης του παρά μόνο όταν αυτό συμβεί λόγω ανωτέρας βίας (πυρκαγιά, σεισμός, πόλεμος).

Άρθρο 4

α) Το ύψος των αποδοχών των μουσικών συμφωνείται ελεύθερα από τα μέρη. Το κατώτατο όριο του ημερομισθίου συμφωνείται και καθορίζεται δια της παρούσης στο ποσό των 44 ευρώ για τους απασχολούμενους την ημέρα και στο ποσό των 55 ευρώ για τους απασχολούμενους τη νύχτα.

β) Στο παραπάνω προβλεπόμενο κατώτερο ημερομίσθιο επιβάλλεται προσαύξηση 15% για όσους εργαζόμενους απασχολούνται ταυτόχρονα και ως μουσικοί και ως τραγουδιστές,

γ) Στο παραπάνω προβλεπόμενο κατώτερο ημερομίσθιο δεν περιλαμβάνεται ούτε μπορεί να καταλογιστεί η προσαύξηση λόγω νυχτερινής εργασίας, η προσαύξηση λόγω απασχόλησης κατά τις Κυριακές και κατά νόμο εξαιρέσιμες εορτές, καθώς και τα Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, οι Αποδοχές Αδείας και το Επίδομα Αδείας, τα έξοδα διαμονής ύπνου και φαγητού για την εκτός έδρα εργασία, όπως αυτά προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

δ) Το κατώτερο όριο του ημερομισθίου διπλασιάζεται σε περίπτωση εργασίας εκτός έδρας,

ε) Σε όλους τους μισθωτούς της παρ. 1 χορηγούνται ανεξαρτήτους φύλου, τα ακόλουθα επιδόματα υπολογιζόμενα επί του ανωτέρω προβλεπόμενου κατώτερου ημερομισθίου:

1) Επίδομα γάμου που χορηγείται ακόμα και σε περίπτωση διάστασης ή χηρείας, εφόσον προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

2) Επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου φοίτησής τους σε περίπτωση που αυτά φοιτούν σε αναγνωρισμένες Ανώτατες Σχολές της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με εξαίρεση τις Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος. Σε κάθε περίπτωση, το επίδομα αυτό παύει να χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του 22ου έτους του τέκνου. Για τέκνα όμως που έχουν ιατρικώς διαπιστωμένη κα αποδεδειγμένη σωματική ή πνευματική αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, το επίδομα αυτό χορηγείται χωρίς κανένα περιορισμό του ορίου της ηλικίας τους. Το επίδομα τέκνων χορηγείται και σε όλους τους άγαμους γονείς.

3) Επίδομα χρήσεως υλικού (μουσικό όργανο, μικρόφωνο, περιφερειακά συστήματα) από 5 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης.

στ) Ως κατώτερο ωρομίσθιο θεωρείται αυτό που προκύπτει από τη διαίρεση του, σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφερομένου κατωτέρου ημερομισθίου δια του αριθμού 4,30 που είναι οι ώρες ημερήσιας εργασίας.

Άρθρο 5

α) Οι ώρες εργασίας των μουσικών της παραγράφου 1 δεν μπορούν να υπερβούν τις 4.30 συνεχόμενες ώρες εργασίας για κάθε ημέρα. Σ' αυτές περιλαμβάνεται ένα διάλειμμα για ανάπαυση διάρκειας είκοσι (20) λεπτών. Ο καθορισμός του διαλείμματος εντός του ωραρίου θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη ή εκπρόσωπο του και με τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή εκτέλεση του προγράμματος της ορχήστρας. Ειδικά οι τραγουδιστές και οι εκτελεστές πνευστών μουσικών οργάνων δικαιούνται ένα διάλειμμα δέκα πέντε (15) λεπτών για κάθε σαράντα πέντε (45) λεπτά συνεχούς εργασίας. Αν οι ανάγκες του προγράμματος το απαιτούν, ο χρόνος του διαλείμματος μπορεί να μετατίθεται εντός του ωραρίου, προστιθέμενος στο επόμενο ή τα επόμενα διαλείμματα.

β) Η ώρα έναρξης της εργασίας καθορίζεται ελεύθερα από τον εργοδότη. Η ώρα λήξης σε περίπτωση δεσμευτικής από την πολιτεία ρύθμισης του ωραρίου λειτουργίας κέντρων διασκέδασης θα συμπίπτει με αυτή.

γ) Υπέρβαση του προαναφερθέντος ωραρίου απασχόλησης του μισθωτού δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη, αλλά μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας εργοδότη και μισθωτού και θα κρίνεται με βάση τις αρχές τις καλής πίστης. Σε κάθε περίπτωση, η πέραν των 4.30 ωρών απασχόληση του εργαζομένου θεωρείται υπερωριακή και αμείβεται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία για την παράνομη υπερωριακή εργασία.

Άρθρο 6

Οι μουσικές δοκιμές μπορούν να διαρκούν έως έξι (6) ημέρες με ανώτατο όριο τις πέντε (5) ώρες ημερησίως και αμείβονται με το ημερομίσθιο που προβλέπεται στην παρ. α της παρούσας. Σε περίπτωση πραγματοποίησης δοκιμών πέραν αυτών των ορίων, καταβάλλεται ωρομίσθιο 10 ευρώ για κάθε μία από τις πρώτες δέκα πέντε (15) επιπλέον ώρες και 15 ευρώ για κάθε μία (1) από τις επόμενες ώρες. Ο χρόνος πραγματοποίησης των μουσικών δοκιμών θα συμφωνείται ανάμεσα στον μισθωτό και τον εργοδότη, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης επαρκούς προετοιμασίας για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν επαγγελματικές υποχρεώσεις του μισθωτού σε άλλον εργοδότη.

Άρθρο 7

Ο μουσικός δικαιούται μία (1) ημέρα ανάπαυσης κάθε εβδομάδα, καθοριζόμενη ελευθέρως μεταξύ αυτού και του εργοδότη, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των αναγκών του προγράμματος και εν γένει της επιχείρησης. Τούτο ισχύει ανεξαρτήτως του τόπου παροχής της εργασίας. Σε περίπτωση απασχόλησης του μουσικού για οποιονδήποτε λόγο κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης του. καταβάλλεται εις διπλούν το ημερομίσθιο του.

Άρθρο 8

Σε περίπτωση μετακίνησης για επαγγελματικούς λόγους του εργαζομένου εκτός έδρας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, καταβάλλεται εις διπλούν το ημερομίσθιο. Ο εργοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και επιστροφής του μουσικού, καθώς και με τα έξοδα έκδοσης ή θεώρησης του διαβατηρίου του.

Ο μουσικός θεωρείται ότι εργάζεται εκτός έδρας όταν ο τόπος παροχής της εργασίας απέχει πέραν των 30 χλμ από την έδρα του, με εξαίρεση τις πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων, όπου εκτός έδρας θεωρείται η παροχή της εργασίας όταν λαμβάνει χώρα σε απόσταση άνω των 50 χλμ από την έδρα του εργαζόμενου. Η πρόσληψη όμως του μουσικού για εκτέλεση περιοδείας στο εξωτερικό και η συνακόλουθη προσφορά εργασίας από αυτόν, θεωρείται πάντοτε εκτός έδρας.

Άρθρο 9

Οι μισθωτοί του άρθρου 1 του παρόντος δικαιούνται:

α) Κατά την ώρα προσέλευσης τους στο χώρο εργασίας έναν καφέ, ρόφημα ή αναψυκτικό,

β) Κατά την διάρκεια της εργασίας τους. δύο ποτά ή αναψυκτικά, ένα από τα οποία στο διάλειμμα τους. Το ποτό ή αναψυκτικό που ενδεχομένους επιθυμούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οφείλουν οι μισθωτοί να το παραγγέλουν μόνο στον αρμόδιο σερβιτόρο ή βοηθό σερβιτόρο που έχει ορισθεί συγκεκριμένα από την επιχείρηση.

γ) Μετά το τέλος της εργασίας τους οι μουσικοί δικαιούνται ένα γεύμα, στην περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει οργανωμένη κουζίνα και παρέχει γεύματα στους πελάτες της. Το γεύμα

θα προσφέρεται είτε κατά τον χρόνο του εικοσαλέπτου διαλείμματος είτε μετά το πέρας της εργασίας του μισθωτού.

Άρθρο 10

Ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει τα μουσικά όργανα του εργαζομένου για τον κίνδυνο κλοπής, βλάβης ή καταστροφής αυτών, τα οποία ο εργαζόμενος φέρει στον χώρο της επιχείρησης για την εκτέλεση του μέρους του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει. Σε περίπτωση αντικειμενικής και ανεξάρτητης από την θέληση του εργοδότη αδυναμίας ασφάλισης των μουσικών οργάνων, ο εργοδότης υποχρεούται να αποκαταστήσει στον εργαζόμενο τη ζημιά που θα υποστούν τα μουσικά του όργανα, λόγω κλοπής, πυρκαγιάς ή άλλου συναφούς καταστρεπτικού γεγονότος που θα συμβεί στην επιχείρηση κατά τον χρόνο που βρίσκονται εντός αυτής τα μουσικά όργανα.

Η αδυναμία του εργοδότη να ασφαλίσει τα μουσικά όργανα του εργαζομένου, που οφείλεται σε αντικειμενικούς και ανεξάρτητους της θέλησης του εργοδότη λόγους, δεν αποτελεί παράλειψη υποχρέωσης απέναντι στον μισθωτό ούτε γεννά ως προς αυτόν άλλα δικαιώματα έναντι του εργοδότη εκτός του δικαιώματος αποζημίωσης της αξίας των μουσικών οργάνων λόγω βλάβης, κλοπής ή καταστροφής αυτόν. Ο εργαζόμενος υποχρεούται να παίρνει μαζί του μετά τη λήξη του προγράμματος εκείνα τα μουσικά όργανα που μπορούν εύκολα να μετακινηθούν από αυτόν και συγκεκριμένα πνευστά όργανα, έγχορδα όργανα πλην κοντραμπάσου, προσωπικά μικρόφωνα κ.λ.π. Ποια είναι τα μουσικά αυτά όργανα θα κρίνεται με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ενδεχόμενη βλάβη ή καταστροφή των μουσικών αυτών οργάνων εντός των χώρων της επιχείρησης μετά την αποχώρηση από αυτή του εργαζομένου, δεν θεμελιώνει υποχρέωση αποζημίωσης σε βάρος του εργοδότη.

Άρθρο 11

Οι μουσικοί δικαιούνται άδεια και επιδόματος άδειας και λοιπών παροχών ακόμη και εάν η εργασιακή τους σχέση τυγχάνει μικρότερη του έτους.

Άρθρο 12

Ευνοϊκότεροι όροι για τους μισθωτούς του άρθρου 1 που συνομολογούνται σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν.

Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Ε.ΠΣΣ.Ε. ισχύουν και εφαρμόζονται και στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα. εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με συμφωνηθέντες ευνοϊκότερους αντίστοιχους όρους εργασίας.

Άρθρο 13

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας καταργείται κάθε παλαιότερη ρύθμιση που αντίκειται στους έγκυρους και ισχυρούς όρους της παρούσας, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρ. 14 παρ. 2.

Άρθρο 14

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης εργασίας αρχίζει από την 20-4-2012 και λήγει την 20-4-2015. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, με σκοπό τη λήξη της. Ενδεχόμενη καταγγελία πρέπει να γίνει εγγράφως τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της παρούσας συλλογικής σύμβασης. Σε περίπτωση μή καταγγελίας της παρούσας σύμβασης ή μη κατάρτιση νέας, παρατείνεται η ισχύς της παρούσας και για τον επόμενο χρόνο, το ίδιο δε ίσχυε και για τα επόμενα έτη, της συλλογικής σύμβασης μή καθισταμένης αορίστου χρόνου, αλλά παρατεινόμενης κάθε φορά για ένα (1) έτος.

Άρθρο 15

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει για ολόκληρη την Ελλάδα.

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form

Επισκέπτες

Today18
Yesterday104
This week438
This month1120
Total115270

Who Is Online

1
Online

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Το Σωματείο

Ἂρθρον 2ον.

Σκοπός τοῦ Σωματείου εἶναι α) ἡ ἠθική καί ἐπαγγελματική ἀλληλεγγύη τῶν μελῶν αὐτοῦ, β) ἡ προστασία καί ἡ προαγωγή τῶν οἰκονομικῶν καί ἐπαγγελματικῶν συμφερόντων αὐτῶν γ) ἡ διάδοσις τοῦ μουσικοῦ αἰσθήματος παρά τῷ Λαῷ.

Search

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας, μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.